c

i

r

c

u

l

a

t

i

o

n

Circulation Symbol

Writer: Jason Dongjun Park